Schedule Style 4

 • Monday
 • 10:00 - 11:00
 • Sensei Gino Ricci
 • Monday
 • 17:30 - 18:45
 • Sensei Gino Ricci
 • Thursday
 • 10:00 - 11:00
 • Sensei Gino Ricci
 • Thursday
 • 17:30 - 18:45
 • Sensei Gino Ricci
 • Monday
 • 18:45 - 19:45
 • Sensei Gino Ricci
 • Monday
 • 20:30 - 22:00
 • Sensei Gino Ricci
 • Thursday
 • 20:30 - 22:00
 • Maestro Lorenzo Ricci
 • Monday
 • 18:45 - 20:15
 • Sensei Gino Ricci
 • Thursday
 • 18:45 - 20:15
 • Maestro Lorenzo Ricci
 • Tuesday
 • 20:15 - 21:45
 • Sensei Gino Ricci
 • Friday
 • 20:15 - 21:45
 • Maestro Lorenzo Ricci
 • Tuesday
 • 18:45 - 20:15
 • Sensei Gino Ricci
 • Friday
 • 18:45 - 20:15
 • Maestro Lorenzo Ricci
 • Tuesday
 • 17:30 - 18:45
 • Sensei Gino Ricci
 • Friday
 • 17:30 - 18:45
 • Maestro Lorenzo Ricci
 • Tuesday
 • 16:30 - 17:30
 • Sensei Gino Ricci
 • Friday
 • 16:30 - 17:30
 • Maestro Lorenzo Ricci
 • Monday
 • 17:30 - 18:40
 • Sensei Gino Ricci
 • Thursday
 • 17:30 - 18:40
 • Maestro Lorenzo Ricci
 • Wednesday
 • 18:30 - 19:45
 • Elisabetta Pastorelli
 • Saturday
 • 09:30 - 10:45
 • Elisabetta Pastorelli
 • Saturday
 • 08:15 - 09:15
 • Maestro Lorenzo Ricci
 • Join Now!
 • Monday
 • 17:30 - 22:00
 • Sensei Gino Ricci
 • Join Now!
 • Tuesday
 • 16:30 - 21:45
 • Sensei Gino Ricci
 • Join Now!
 • Thursday
 • 17:30 - 22:00
 • Maestro Lorenzo Ricci
 • Join Now!
 • Friday
 • 16:30 - 22:00
 • Maestro Lorenzo Ricci
 • Join Now!
 • Tuesday
 • 21:45 - 22:30
 • Maestro Lorenzo Ricci
 • Wednesday
 • 18:30 - 19:45
 • Elisabetta Pastorelli
 • Join Now!
 • Saturday
 • 09:30 - 10:45
 • Elisabetta Pastorelli
 • Join Now!
 • Wednesday
 • 17:15 - 18:15
 • Maestro Lorenzo Ricci
 • Join Now!
 • Wednesday
 • 20:15 - 21:15
 • Maestro Lorenzo Ricci
 • Join Now!
 • Saturday
 • 11:00 - 12:00
 • Maestro Lorenzo Ricci
 • Join Now!
 • Monday
 • 17:15 - 18:30
 • Sensei Gino Ricci
 • Join Now!
 • Monday
 • 18:45 - 19:45
 • Sensei Gino Ricci
 • Join Now!